PROFILGRUPPAS ÅRSGRUPPEMØTE 2021

Profilgruppa gjennomfører årsgruppemøte fredag den 25. juni 2021 kl. 14:15 - 15:00. Møtet gjennomføres som et fysisk møte i det store auditoriet i Kunnskapsparken Finnsnes, men det er også mulig for medlemmene å delta digitalt.

Følgende saker skal behandles i årsgruppemøtet:

 

 1. Åpning
 • Valg av møteleder, referent og to til underskrift av protokoll
 1. Gjennomgang av arbeidet i 2020
 2. Revidert regnskap for 2020
 3. Fastsetting av årskontingent for 2021
 4. Budsjett for 2021
 5. Innmeldte saker
 6. Valg
 • valg av styre
 • valg av styrets leder
 • valg av valgkomité
 • valg av revisor

 

Andre saker som ønskes behandlet i årsgruppemøtet må meldes sekretariatet på adm@profilgruppa.no innen mandag 21. juni kl. 12:00. Dersom det tilkommer nye saker, vil oppdatert saksliste med tilhørende sakspapirer bli sendt ut til medlemmene samme dag, mandag 21. juni kl. 15:00.

I henhold til Profilgruppas vedtekter skal det avholdes årsgruppemøte innen 1. mai hvert år, og det skal innkalles med 3 ukers varsel. Med bakgrunn i nasjonale og lokale smitteverntiltak ifbm den pågående koronapandemien, har Profilgruppas styre dessverre ikke klart å overholde alle formalkrav som er knyttet til innkalling og gjennomføring av årsgruppemøte. Dette beklager vi.

Profilgruppas årsgruppemøte vil avholdes som et fysisk møte i det store auditoriet i Kunnskapsparken Finnsnes, og møtet vil sjølsagt gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger knytta til smittevern, avstand, antall deltagere mv. Det legges opp til digital deltagelse på årsgruppemøtet, for de som ikke kan eller ønsker å delta fysisk.

Av smittevernmessige hensyn må årsmøtemiddag og sosialt samvær etter årsgruppemøtet dessverre utgå i år. Dette tar vi igjen til høsten når alle er vaksinert.

Av samme hensyn må alle som ønsker å delta på årsgruppemøtet, melde seg på i forkant. Påmelding gjøres gjennom et enkelt skjema som du finner her: https://forms.gle/Bdy2bV2hiWytjRU47

Påmeldingsskjema er felles for årsgruppemøtet og temamøtet som Profilgruppa arrangerer i forkant av årsgruppemøtet (fra kl. 11:00 – 14:00, se egen invitasjon og program på https://www.profilgruppa.no/profilgruppa-aktuelt/454-nye-tromsbenken-hvem-blir-det-8 )

Det er fint om du i påmeldingsskjema kan huke av for om du er beskyttet eller ikke, men dette er sjølsagt helt valgfritt om du vil oppgi. Med beskyttet menes at du på møtedagen 25. juni a) er fullvaksinert, b) har fått 1 dose for mer enn 3 uker siden, eller c) har hatt covid 19 de siste 6 mnd.  Dette vil hjelpe oss med å gjennomføre møtet og disponere møtelokalene på en måte som gjør det enda tryggere å delta for de som fortsatt ikke er beskyttet.

 

Med vennlig hilsen

for Profilgruppa

 

Jan Fredrik Jenssen (sign.)

              Linda Lien (sign.)

Styreleder

              Sekretariatsleder

Telefon 901 73 092

              Telefon 951 08 738

 

 

Vedlagt ligger

 • innkalling og saksliste i eget dokument
 • Profilgruppas regnskap for 2020
 • Revisjonsberetning for 2020
 • Styrets forslag til budsjett for Profilgruppa 2021