HØRING NASJONAL TRANSPORTPLAN

Samferdselsdepartementet har bedt fylkeskommunene komme med innspill på prioriteringer i kommende NTP 2022-33. Profilgruppa har samordna sine innspill med Sjømatklyngen Senja og Visit Senja Region, og de tre klyngene har sendt en felles uttalelse til Troms og Finnmark Fylkeskommune.

I arbeidet med NTP 2022-33 og oppdragsbrev 9 – PRIORITERINGER, har Samferdselsdepartementet invitert fylkeskommuner og organisasjoner til å komme med innspill til hovedutfordringer med tilhørende tiltak og prioriteringer på transportområdet. Kommuner og næringsliv skal involveres og er oppfordra til å sende sine innspill via fylkeskommunene og/eller relevante organisasjoner.

I Midt-Troms regionen er det tre etablerte næringsklynger; Profilgruppa (tverrsektoriell), Sjømatklyngen Senja (sjømat og leverandører) og Visit Senja Region (reiseliv og opplevelse). Til sammen representerer disse klyngene over 150 av regionens bedrifter innenfor et bredt spekter av bransjer.

I denne saken har de tre klyngene valgt å samordne sine innspill i en felles uttalelse, hvor hovedutfordringene på transportområdet for næringslivet i Midt-Troms regionen trekkes fram og rangeres/prioriteres.  Uttalelsen er behandla og vedtatt i felles møte mellom ledelsen i de tre klyngene, torsdag 23. januar 2020.

Innspillene er begrenset til den rammen som er skissert av Troms og Finnmark fylkeskommune i deres bestilling til kommuner og næringsliv i brev av 2. desember 2019, samt gjennom innspillsmøte i Tromsø den 14. januar 2020 (hvor repr fra alle tre klyngene deltok):

Innspillene rettes inn mot et fokus på framkommelighet, regularitet og sikkerhet for nærings- og persontransporter – med kobling til transportkorridorer, og det kan gis forslag til tiltak innenfor riksvei, kyst, lufthavner og jernbane.

Vedlagt her finnes høringsuttalelsen i sin helhet.