HØRING NORD-NORGEBANEN

Profilgruppa mener utredninga av Nord-Norgebanen er for dårlig. I en høringsuttalelse til Jernbanedirektoratet argumenterer Profilgruppa for en større og breiere konseptvalgutredning av framtidig godstransport i Nord.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet i sommer lagt ut på høring en oppdatert utredning av jernbane fra Fauske til Tromsø (Nord-Norgebanen). Analysene viser at en full utbygging, med en 375 km lang bane fra Fauske til Tromsø, og en 80 km lang sidearm til Harstad, vil koste over 130 milliarder kroner. https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2019/utredning--av-nord-norgebanen-ut-pa-horing/

På vegne av nærings- og samfunnslivet i Midt-Troms regionen er Profilgruppa svært opptatt av å få på plass nødvendig infrastruktur for kommunikasjon, samferdsel og godstransport i Nord-Norge. Således er all oppmerksomhet fra sentrale myndigheter retta mot det å utrede behov og kostnadsfeste løsninger på de samferdselsmessige utfordringene i nord, av interesse for Profilgruppa. Dette gjelder også Jernbanedirektoratets nye utredning av Nord-Norgebanen, og Profilgruppa er tilfreds med at denne saken nå taes opp på nytt og dermed retter fokus på framtidig godstransport til og fra den nordlige landsdelen.

Profilgruppa mener imidlertid at den manglende bredden i Jernbanedirektoratets utredning av Nord-Norgebanen, samt det omfattende kostnadsbildet som skisseres, frambringer et åpenbart behov for en større, grundigere og breiere konseptvalgutregning for godstransport til og fra Nordland og Troms.

I høringsuttalelsen (ligger vedlagt) kan man lese mer om Profilgruppas argumentasjon, som blant annet kommer inn på følgende punkter:

  • En konseptvalgutredning vurderer ulike alternativer som kan løse framtidige transportbehov, mens den foreliggende utredninga vurderer bare tog. Generelt mener Profilgruppa at behovene må analyseres, før man velger løsning. En ny utredning må fokusere på at jernbane er et transportmiddel - ikke et mål i seg selv.
  • Når det gjelder trasevalg for en eventuell jernbane mener Profilgruppa at utredningen baserer seg på et utdatert virkelighetsbilde, en snever situasjonsbeskrivelse og et manglende fokus på gods- og sjømattransport.
  • Profilgruppa registrerer at utredningen på flere områder har dårlig samsvar mellom "kart og terreng", dvs avvik mellom datamateriale som produseres gjennom Nasjonal Godsmodell (NGM) og datamateriale som er innhentet og registrert av andre, eks Fiskeridirektoratatet eller Statens Vegvesen. I en ny konseptvalgutredning må det vurderes om NGM er et tilstrekkelig godt redskap for å beskrive og framskrive gods- og sjømattransporten i nord.
  • Dersom hovedargumentet for å realisere Nord-Norgebanen er framtidas sjømattransport, må en ny konseptvalgutredning basere seg på en oppdatert og reell situasjonsanalyse av hele sjømatnæringa i nord, og utvikle breie scenarioer for utvikling og vekst i nært samarbeid med næringsliv og fagmiljø innenfor marin sektor.
  • Profilgruppa mener hastighetsnedsetting på en eventuell jernbane i nord, fra 200 km/t til 130 km/t , vil kunne gi betydelig lavere investeringskostnader og har ingen negative konsekvenser for godstrafikken, som uansett bare kan gå i 120 km/t
  • Profilgruppa er opptatt av at Forsvarets behov for å transportere personell og gods, både i fredstid og i krig/krise, bør komme sterkere fram i en ny konseptvalgutredning