Temamøte: Nye oppgaver til regionen. Hva blir effektene for næringslivet?

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har konkludert med at det er en hel del ansvar og oppgaver som kan og bør overføres fra stat til de nye fylkeskommunene.  Lederen for utvalget, professor Terje P. Hagen, kommer til Profilgruppa for å snakke om de muligheter som utvalgets forslag gir for en ny storregion i Nord og ikke minst; hva effektene kan bli for næringslivet. 

Stortinget vedtok i fjor at dagens 19 fylker skal slås sammen til 11 nye fylker fra 2020. Vedtaket om den nye fylkesstrukturen var historisk, og ekspertutvalgets rapport gir viktige innspill til den videre prosessen. Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver og myndighet som understøtter fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler.

Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater til de nye fylkeskommunene. Oppgavene bygger videre på fagområder der fylkeskommunene allerede har et ansvar, herunder næring, innovasjon og forskning, kompetanse og samferdsel.

Mens arbeidet knyttet til den nye storregionen Troms og Finnmark står i stampe, er Profilgruppa mer opptatt av de mulighetene som ligger i en slik region. Det er viktig at Midt-Troms, som en aktiv næringsregion, er oppmerksomme på det næringsmessige potensial som ligger i sammenslåingen. Ekspertutvalgets forslag er i så måte et mulighetsrom som bør vies oppmerksomhet.

Fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk og medlem i Finnmarks forhandlingsutvalg Geir Ove Bakken er blant de som vil delta i dette Profilmøtet. Med utgangspunkt i ekspertutvalgets forslag til desentralisering av oppgaver fra stat til fylkeskommune, er disse to herrene blitt utfordra på å kommentere hvordan nærings- og samfunnslivet i Midt-Troms kan skape nye muligheter i den nye storregionen.

Tid:                        Onsdag 7.mars kl 18:00 (kaffe og mat fra 17:30)
Sted:                      Finnsnes Hotell, "Senja Hall"
Påmeldingsfrist:     2.mars