Profilgruppas Årsmelding 2016

 

Profilgruppas årsprogram har i 2016 hatt overskriften Næring i Nord – grønt skifte og bærekraftig retningsvalg. Hva det såkalte grønne skiftet egentlig betyr for vår region er ikke så lett å få grep om. Hvorvidt dette har blitt mye klarere etter gjennomføringen av Profilgruppas årsprogram skal være usagt. Årets temamøter har i alle fall forsterket erkjennelsen av at miljø- og samfunnsmessig bærekraft vil måtte prege framtidas vinnernæringer i nord, enten vi snakker om sjømatnæring, reiseliv eller industri.

I året som er gått har Profilgruppa hatt ti treffpunkter, hvorav åtte Profilmøter, ett heldags seminar og en tre-dagers studietur. Årets studietur gikk til Bodø, for å ta Bodø og Saltenregionens sterke utvikling - den såkalte «Bodøvinden» - nærmere i øyesyn. Her fikk vi med oss mye av det som ligger bak Bodøs ambisjon om å bli hovedstad i nord, den sterke satsingen på sikkerhet og beredskap og den samla styrken i omstillingsprosjektet «Ny by – ny flyplass».

Sommer- og juleavslutninger i 2016 hos sentrale Profilmedlem som Universitetet i Tromsø og Forsvaret på Bardufoss og Skjold har vært svært vellykket, og disse besøkene gir mye input og ny kunnskap samtidig som det legges grunnlag for ytterligere samarbeid.

Nytt av året er Profilgruppas samarbeids-/sponsoravtale med folkemusikkfestivalen Kalottspel, som innebærer å se på mulighetene for et sterkere samarbeid mellom næring og kultur, «fesk og fele», yttersida og innland. Samarbeidet blei innleda på seinsommeren med et heldags dialogseminar om samspillet mellom næring og kultur.

Profilgruppas styre har vært velfungerende og aktiv gjennom hele året, med 11 styremøter. I tillegg til programutforming har styret i 2016 vært mye opptatt av Forsvarets aktivitet i Nord ifbm framlegginga av langtidsplan for Forsvaret, infrastruktur og samferdsel, herunder kollektivtrafikk/hurtigbåt, Midt-Troms-pakken og transportstøtteordning for næringslivet, for å nevne noe.

Årsmeldingen i sin helhet ligger vedlagt. 

(Foto: lånt av Senter for Karriere- og Arbeidsliv, UiT)