TRANSPORTUTVIKLING AS KARTLEGGER NÆRINGSTRANSPORTER I TROMS

 

Industri - og eksportbedrifter, Forsvaret og andre med behov og utfordringer knyttet til tungbiltransport på fylkesveinettet i Troms, bør merke seg at det nå foregår en viktig kartlegging av næringstransporter i Troms. 

Troms Fylkeskommune ønsker en gjennomgang og oppdatert kunnskap om transportomfanget og viktige transportruter for produkter fra transportkrevende deler av næringslivet i Troms fylke. Dette er bakgrunnen for at fylkeskommunen nå har bestilt rapporten "Næringstransporter i Troms 2015", som skal utarbeides av konsulentselskapet Transportutvikling AS i Narvik. 

Rapporten skal være med på å beskrive behov og utfordringer knyttet til tungtransport på fylkesvegnettet. Aktuelle næringer og sektorer som skal kartlegges er blant annet sjømat, landbruk, mineral, industri, dagligvare samt Forsvaret. Prosjektleder Stig Nerdal i Tranportutvikling AS opplyser at kartleggingsarbeidet igangsettes i disse dager og at den ferdige rapporten skal leveres oppdragsgiver Troms Fylkeskommune i slutten av august.

Rapporten "Næringstransporter i Troms 2015" skal inngå som et kunnskapsgrunnlag for fremtidige transportvurderinger innenfor fylkeskommunens ansvars og påvirkeroppgaver. Herunder oppfølging av Regional Transportplan 2014-23 og grunnlag for innspill til Nasjonal Transportplan 2018-27. 

Transportutvikling AS har tidligere gjennomført lignende analyser for Nordland ("Nærings-og godsstrømsanalyser i Nordland") og Finnmark ("Status nærings-og godstransporter i Finnmark"). Det er sannsynlig at de tre rapportene vil kunne sammenstilles til en helhetlig analyse av godsstrømmene i hele landsdelen.

I forhold til Profilgruppas engasjement i arbeidet med å påvirke regional og nasjonal samferdselspolitikk til beste for Midt-Troms regionen, anser vi det som svært viktig at aktuelle næringsaktører er gjort kjent med det kartleggingsarbeidet som fylkeskommunen nå har igangsatt for godstrafikk. Det er også helt vesentlig for resultatet, at prosjektledelsen i Transportutvikling AS får den informasjonen de trenger/etterspør fra bedrifter og virksomheter, ift omfang og mengde på råvarer, produksjonsutstyr ol. som transporteres inn til virksomheten og ferdigprodukter, avfall og annet som transporteres ut.  En riktig beskrivelse av tungbiltransporten inn og ut samt internt i regionen, vil være helt avgjørende for å synliggjøre de behov og utfordringer vi har i Midt-Troms på dette området, og helt nødvendig for å nå opp i prioriteringsdebatten.

Bedrifter og virksomheter som ikke blir kontaktet av Transportutvikling i nærmeste framtid, men som mener de tilhører den ovenfor nevnte transportkrevende delen av næringslivet, kan ta kontakt med Profilgruppas sekretariat eller ta direkte kontakt med prosjektledelsen i Transportutvikling (stig.nerdal@transportutvikling.no eller 958 71 905).