ÅPENT PROFILMØTE 9. JUNI; MILITÆR TILSTEDEVÆRELSE OG AKTIVITET I NORD

Profilgruppa har invitert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til Midt-Troms - den største forsvarsregionen i Nord-Norge - for å snakke om trusselbildet i øst og behovet for militær tilstedeværelse og aktivitet i nord.

Tid: tirsdag 9. juni kl. 18.00 - 20.00

Sted: Istindportalen, Heggelia

Ine Eriksen Søreide (H) er norsk forsvarsminister i en tid hvor ”alle” plutselig er blitt opptatt av Forsvaret. Det er ikke lengre bare ordførere i de store forsvars-kommunene som snakker om forsvarsrelaterte arbeidsplasser og aktivitet, lokaliseringer og omlokaliseringer.  Både media, næringsliv og den vanlige mannen i gata er åpenbart sterkere engasjert og interessert i selve politikkutformingen, og det går i generelle bekymringer rundt sikkerhet og beredskap, internasjonale relasjoner, samt hvilken rolle det norske forsvaret skal ha ute og nå også i større grad hjemme. Det råder også tilsynelatende stor enighet når ekspertgrupper, politiske partier og fagmilitære rådgivere snakker om å bevilge mer, investere mer, øve mer, øke aktiviteten, styrke og trappe opp den forsvarsmessige beredskapen i nord.  

Det er et gjennomgående inntrykk at forsvarspolitikken har begynt å dreie seg mer om forsvar, og mindre om hvilke regionalpolitiske konsekvenser forsvarets aktiviteter gir for kommuner og lokalsamfunn.

Det internasjonale trusselbildet med Russlands militære opprusting i nord, aggressive retorikk mot vesten og uforutsigbare politikk overfor sine naboland i vest, utgjør en stor del av forklaringen på det økte engasjementet rundt den norske forsvarspolitikken. I et slikt bilde blir det også helt avgjørende for Norge å ha en synlig, konsekvent og forutsigbar militær tilstedeværelse i nord, for å øke Forsvarets evne til overvåkning, myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse i norske områder.

Profilgruppa har invitert forsvarsministeren til Midt-Troms - den største forsvarsregionen i Nord-Norge - for å snakke om militær tilstedeværelse i nord. Hvorfor er og skal Forsvaret være her oppe? Hva er de forsvars – og sikkerhetspolitiske argumentene for tilstedeværelsen i Nord-Norge? Og; hvordan vil utviklingen hos vår store nabo i øst påvirke utformingen av framtidig forsvarspolitikk og dermed militær tilstedeværelse og aktivitet i nord?

Høyrepolitiker Ine Eriksen Søreidehar vært forsvarsminister siden Solberg-regjeringen tiltrådte i oktober 2013. Hun har vært stortingsrepresentant siden 2001, hvor hun i siste periode var leder for Utenriks- og forsvarskomiteen og leder av Stortingets Europautvalg. Ine har tidligere vært leder av Unge Høyre og har siden 2000 vært medlem av Høyres sentralstyre. Hun har store deler av sin oppvekst fra Tromsø, hvor hun også gikk videregående skole og tok sin juridiske embetseksamen.

 

Programoppsettet for Profilmøtet den 9. juni er som følger:

Kl. 18.00       Velkomst og innledning v/Profilgruppa

Kl. 18.15       ”Forsvaret i Midt-Troms på 10 minutter”

Kl. 18.30       Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide; ”Militær tilstedeværelse og aktivitet i nord – under skiftende internasjonale forhold og endringer i trusselbildet fra øst”.

Kl. 19.15       Innspill fra Profilgruppas medlemmer og øvrige møtedeltagere, dialog og debatt

Kl. 20.00       Møteslutt

  

Dette Profilmøtet er åpent for alle, men påmelding er påkrevd. Medlemmer bes melde seg på via medlemsportalen på www.profilgruppa.no. Andre kan melde seg på ved å ta kontakt med sekretariatet på telefon eller e-post adm@profilgruppa.no. Påmelding må skje innen fredag 5. juni.