NETT I TIDE - OM UTVIKLINGEN AV STRØMNETTET

Et regjeringsoppnevnt utvalg (Strømnettutvalget) har foreslått tiltak som skal bidra til at strømnettet i Norge bygges ut på en raskere og bedre måte enn idag. Profilgruppa mener utvalget har vært altfor forsiktig i sin tilnærming til problemstillinga.

Strømnettutvalgets utredning NOU 2022:6 NETT I TIDE - OM UTVIKLINGEN AV STRØMNETTET har vært på høring i høst. I utredningen foreslår utvalget en rekke tiltak som sammen skal bidra til et betydelig løft for nettutviklingen i Norge.

Profilgruppa er alvorlig bekymret for manglende kapasitet i strømnettet i Midt-Tromsregionen, og mener tidsbruken ved planlegging og utbygging av strømnettet må reduseres kraftig, om man skal unngå full stans i utvikling og vekst i næringsliv og lokalsamfunn i vår region. ref Profilgruppas temamøte STRØMTILFØRSEL I ET 10-ÅRS PERSPEKTIV.

Profilgruppa mener Strømnettutvalgets foreslåtte tiltak vil kunne gi en noe raskere nettutvikling, men at den samla effekten av tiltakene ikke på noen måte vil imøtekomme de utfordringer som en rekke regioner, kommuner og næringsliv nå står i. Dette er utfordringer som er direkte relatert til mangel på kritisk viktig infrastruktur for overføring av tilstrekkelig miljøvennlig elektrisk strøm.

Sett i lys av alvorlighetsgraden og størrelsen på utfordringene, mener Profilgruppa at Strømnettutvalget har vært for forsiktig i sin tilnærming til problemstillingene de er bedt om å se på. Effekten av flere av utvalgets tiltak svekkes ved at ansvarsplassering og oppgavebeskrivelse blir uklar og overlatt til nettselskapene – som naturlige monopolister – å finne ut av og definere selv eller i samråd med andre nettselskaper. Retningen pekes i stor grad ut gjennom anbefalinger og i veiledningsform, mens Profilgruppa mener at situasjonen krever en større grad av konkretisering, formalisering og i flere tilfeller en presisering av rettigheter og plikter gjennom forskriftsfesting.

Profilgruppas styre har gjennomgått Strømnettutvalgets konkrete forslag og har gitt sine kommentarer i en Høringsuttalelse fra Profilgruppa.